Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van het Zuiderzeemuseum. Ons kantoor is gevestigd aan de Wierdijk 18 te (1601 LA) Enkhuizen.

Wanneer je een entreeticket koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een activiteit of wordt uitgenodigd voor een evenement, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met ons of anderszins gebruik maakt van de diensten van het Zuiderzeemuseum kunnen jouw persoonsgegevens, zoals (naam, (e-mail)adres, woonplaats, leeftijd, geslacht) worden vastgelegd en verwerkt.

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder informeren wij jou over onder meer de doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van jouw persoonsgegevens evenals over jouw rechten.

Doeleinden en rechtsgronden gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om:
- een overeenkomst tot stand te brengen of uit te voeren, waaronder ook het kopen van een entreeticket of deelnemen aan een activiteit kan vallen;
-  een rekening te sturen als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen; 
-  je op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van het Zuiderzeemuseum;
-  je uit te nodigen voor evenementen van het Zuiderzeemuseum;
-  een nieuwsbrief, gebruikersinformatie te sturen;
-  het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
-  gerichte informatie te sturen; zo kan bijvoorbeeld informatie worden gestuurd over een evenement, activiteit of dienst, waarvan het Zuiderzeemuseum op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat jij daarvoor interesse hebt;

Wij verwerken deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst,  te voldoen aan een op het Zuiderzeemuseum rustende wettelijke verplichting of om jou bekend te maken met de collectie en activiteiten van het Zuiderzeemuseum.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor jou een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende  diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere diensten van het Zuiderzeemuseum.

Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen, omdat wij bijvoorbeeld zelf niet over de benodigde techniek beschikken.
In dat geval schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt ook de persoonsgegevens.
Zo delen wij e-mailadressen met een derde partij die deze gebruikt voor inlog in database Zuiderzeecollectie of om ervoor te zorgen dat het entreeticket in jouw e-mail box wordt afgeleverd. Ook besteden wij  digitale media & marketing, waaronder ook het versturen van persberichten en onze nieuwsbrief uit aan derde partijen, die wij daartoe van de daartoe benodigde persoonsgegevens moeten voorzien.  In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het Zuiderzeemuseum is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Indien er een fout in staat heb je het recht dit te laten corrigeren. Ook kun je ons verzoeken jouw gegevens over te dragen aan een derde partij of als je dit wenst kunnen wij jouw gegevens verwijderen.

Wanneer je geen berichten of informatie van ons meer wilt ontvangen of anderszins vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je te allen tijde bezwaar maken of een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens tot alleen de door jou aangegeven doeleinden.

Om van bovenstaande rechten gebruik te maken verzoeken wij je om je schriftelijk of per e-mail te richten tot privacy@zuiderzeemuseum.nl.

Tot slot wijzen wij erop dat je ook een klacht kunt indienen over de verzameling en/of verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den Haag.